Zdravo budući Raising Starteri!

Pred vama je prijava za Raising Starts, prvi pre-seed program u Srbiji, koji startap timovima i kompanijama u najranijim fazama razvoja inovativnih proizvoda i usluga donosi sveobuhvatnu stručnu i finansijsku podršku. Program obuhvata intenzivne obuke za razvoj biznisa, rad 1 na 1 sa mentorima i do 20.000 CHF bespovratno (no equty) za pokrivanje troškova namenjenih izradi prototipa, razvoj biznis modela, istraživanju tržišta, testiranju prvih kupaca, zaštiti intelektualne svojine i ostalih troškova vezanih za razvoj novih proizvoda ili usluga.

Program realizuje Naučno-tehnološki park Beograd u partnerstvu sa Naučno-tehnološkim parkom Niš i Naučno-tehnološkim parkom Čačak, uz podršku Vlade Švajcarske.

Prijava je ista za učešće u programu u sva tri parka, potrebno je samo izabrati NTP prema regionu/području u kojem želite da se prijavite i u kojem želite da razvijate svoju poslovnu ideju.

Da biste započeli i popunili prijavu za učešće na programu, potrebno je najpre da registrujete svoj profil. Nakon registracije profila na mejl koji ste uneli dobićete verifikacioni link koji vas dalje vodi na prijavu.
Formular za registrovanje je u nastavku.
U nastavku takođe, možete informativno pogledati pitanja koja vas čekaju u samoj prijavi.

Važna napomena: Jednom kada budete krenuli sa popunjavanjem prijave, molimo vas da pažljivo pročitate pitanja, popunite prijavu, i budete što precizniji u odgovorima kako bi prijava bila adekvatno ocenjena. Nedovoljno sadržajno popunjene prijave biće slabije ocenjene. Pre popunjavanja prijavnog obrasca obavezno pročitajte Javni poziv i vodič kroz Raising Starts program.
U Prilogu 1 Vodiča (strana 17) pogledajte detaljno uputstvo kojim se definiše faza razvoja startapa u kontekstu ovog Programa.
Za povratak na Raising Starts landing stranicu klinknite ovde.

Prijave se podnose elektronskim putem do 11.10.2023. u podne.

Ukoliko imate nekih pitanja slobodno nas kontaktirajte na: info@ntpark.rs

Srećno!

KREIRAJ PROFIL

Obavezna polja za kreiranje profila su označena zvezdicom (*) i svetlo plavom pozadinom.

Podnosilac prijave

Ukoliko se trenutna adresa startapa razlikuje u odnosu na onu koja je registrovana kod APR-a, moilimo navedite i trenutnu adresu.
Unesite broj telefona u formatu 0## ### - ###(#)
Naziv web stranice mora obavezno imati prefix http:// ili https://
(do 300 karaktera)

IZJAVE

Popunjavanjem ovog obrasca, svi članovi tima navedeni u ovom formularu takođe tvrde da se protiv njih ne vodi krivični postupak, da članovi tima/zakonski zastupnici kompanije (ukoliko prijavu podnosi pravno lice) nisu osuđivani niti je protiv njih pokrenuta bilo kakva istraga u vezi sa bilo kojim krivičnim delom definisanim zakonom, da se ne vodi prekršajni postupak pred Poreskom upravom, kao i da se ne vodi postupak prinudne naplate pokrenut prvenstveno od strane Poreske uprave a zatim i ostalih poverilaca, kao i da nemaju dugovanja prema poreskim organima koja mogu imati uticaj na poslovanje startap kompanije korisnika Raising Starts programa. Ukoliko prijavu podnosi pravno lice, popunjavanjem ovog obrasca odgovorno lice u pravnom licu tvrdi da se protiv pravnog lica ne vodi postupak za privredni prestup, kao i da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti.

Ukoliko podnosilac prijave bude izabran za učešće u Fazi 2, u obavezi je da pre potpisivanja ugovora dostavi dokaz da je naveden u Registru ponuđača koji vodi Agencija za privredne registre Srbije.

Popunjavanjem ovog obrasca potvrđujem, pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću, da sam ja ili članovi mog tima autori inovacije koja predstavlja predmet prijave, da ista prema našim saznanjima predstavlja original, kao i da prema našim najboljim saznanjima ista ne povređuje prava intelektualne svojine, autorska ili srodna prava trećih lica, te da sam/smo kao autor/koautori ovlašćeni da za istu podnosimo pijave za zaštitu prava intelektualne svojine.

Izjavljujem da sve aktivnosti tima u razvoju inovacije nemaju negativan uticaj na životnu sredinu i da tim poštuje principe društvene odgovornosti.

Popunjavanjem i slanjem ovog prijavnog obrasca svi članovi tima navedeni u poglavlju 2 prijavnog obrasca potvrđuju saglasnost sa navedenim izjavama, bez potrebe da obrazac potpisuju, a imajući u vidu da se prijava podnosi elektronski.

Popunjavanjem i slanjem ovog obrasca potvrđujem, pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću, da su svi dostavljeni podaci istiniti. Takođe potvrđujem da se slažem sa uslovima Javnog poziva i da sam pročitao/la obaveštenje o obradi ličnih podataka objavljeno na web stranici NTP Beograd i podnošenjem ovog obrasca dajem saglasnost da se dostavljeni podaci mogu obrađivati u svrhu ocenjivanja prijave. Ovim takođe potvrđujem da sam obavešten da se sve informacije dostavljene u prijavi obrađuju u skladu sa Zakonom o zaštiti poslovne tajne i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Takođe se slažem da me NTP Beograd obaveštava o svojim budućim programima i aktivnostima koje su namenjene startapovima. U bilo kom trenutku možete zatražiti brisanje podataka i NTP Beograd vas više neće obaveštavati.

Ovim potvrđujem da sam pročitao/la i razumeo/la obaveštenje o prikupljanju, čuvanju i obradi podataka o ličnosti i saglasan/a sam da se obrada podataka o ličnosti vrši na navedeni način.

U nastavku se možete informativno upoznati sa pitanjima koja vas čekaju prilikom popunjavanja prijave. Prijavu popunjavate na linku koji dobijate nakon što registrujete svoj profil. Ukoliko imate već kreiran profil, prijavite se na njega, i odaberite opciju korisničkog menija 'MOJI PROGRAMI', odakle možete kreirati novu prijavu na program.

Tim

Članovi tima

Ime i prezime, zvanje Obrazovanje, iskustvo

(navedite i ukoliko ste imali prethodno iskustvo u razvoju poslovanja/pokretanju startapa ili biznisa)

Napomena: navedeno iskustvo i obrazovanje je potrebno da bude reflektovano u priloženim CV-jevima

(max 1050 karaktera)

Uloga u razvoju startapa, vreme posvećeno razvoju startapa
  • Potpuno posvećen,
  • u većoj meri prosvećen,
  • delimično posvećen,
  • u manjoj meri posvećen

Jasno naznačiti koji članovi tima su kreatori ideje

Drugi posao

(full-time, part-time)/obaveze/studije (osnovne studije/apsolvent/master studije) i navedite koliko ste angažovani na tome

Planirana/postojeća osnivačka struktura startapa

Ime i prezime/naziv privrednog drustva Udeo u startapu kao registrovanom privrednom društvu [%]
(do 300 karaktera)

Poslovna ideja

(do 80 karaktera)
(do 500 karaktera)
(do 500 karaktera)
(do 500 karaktera)
(do 800 karaktera)
(do 500 karaktera)
(do 500 karaktera)
(do 500 karaktera)
Vaša inovacija se nalazi u fazi (odaberite jednu opciju za tehnološki i jednu opciju za poslovni razvoj)
(do 800 karaktera)

Vaša startap priča

(do 500 karaktera)
(do 500 karaktera)
(do 500 karaktera)
Potvrde finansiranja
(do 500 karaktera)
(do 500 karaktera)

Dodatna dokumentacija